Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai

26/05/2020

Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

1101-kh-ubndsigned-637260989527803293.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết