Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 21/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất

28/05/2018

Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 21/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất

Tải tệp đính kèm:

qd-120signed-636631159237168896.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...