Công văn số 294/STNMT-VPS ngày 04/02/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

05/02/2020

Công văn số 294/STNMT-VPS ngày 04/02/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp đính kèm:

294signed-637164933461480146.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...