SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN .

        Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 64/2003/QĐ/UB ngày 04/6/2003 của UBND tỉnh Gia Lai trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính, bộ phận quản lý Môi trường của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), bộ phận quản lý khoáng sản của Sở Công nghiệp, bộ phận quản lý Tài nguyên nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

        Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường bao gồm các lĩnh vực: tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. 

        Thời điểm mới thành lập, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường có 6 phòng ( Văn phòng, Thanh tra, Quy hoạch – Đo đạc, Đăng ký – Thống kê, Môi trường và phòng Tài nguyên nước ) và 02 đơn vị trực thuộc ( Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường ). Theo thời gian, do nhu cầu của xã hội ngày càng cao, đòi hỏi công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được chú trọng. Từ thực tế đó, các đơn vị như Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng lần lượt được thành lập.

        Ngày 28/8/2014, liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thực hiện chủ trương trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận kiện toàn lại tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh giản nhưng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương gồm 7 phòng chuyên môn ( Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch – Tài chính, Quy hoạch – Đo đạc, Đăng ký – Thống Kê, Tài nguyên Khoáng sản, Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn ) và 05 đơn vị trực thuộc ( Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường), trong đó Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp được thành lập là cơ sở để thống nhất về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

        Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND chuyển giao, sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh từ Sở Tài nguyên và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku quản lý. Như vậy, đến cuối năm 2018 tổ chức bộ máy của Sở gồm có 07 Phòng, 01 Chi cục và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

       Từ khi được thành lập đến nay. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh, công tác quản lý ngành ngày càng được năng cao, là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực mình quản lý tại địa phương. Góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thông tin cần biết


Xem chi tiết kết quả xử lý hồ sơ tại đây