Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tuc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến 2021

25/07/2019

Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tuc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến 2021

Tải tệp đính kèm:

1512-kh-ubndsigned-636996630921916470.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...